Hệ sinh thái hỗ trợ Nữ Doanh nhân

Đang tải...

en-USvi-VN
Ngôn ngữ
Search
× Search

Tin tức

Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ tỉnh Thừa Thiên Huế

Print

Nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, UBND tỉnh thừa thiên huế đã ban hành một số các chương trình, chính sách hỗ trợ như sau:

1. Nghị quyết số  04/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Tỉnh Thừa thiên Huế  với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu:

- Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Quy định này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất.

- Tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa được nhận hỗ trợ khi đã thực hiện đầy đủ quy định của Quy định này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Căn cứ vào nguồn lực hỗ trợ, việc hỗ trợ được thực hiện theo nguyên tắc:

* Doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng lao động nữ nhiều hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước.

* Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện trước được hỗ trợ trước.

(b) Nội dung hỗ trợ chính:

* Mục 1. Hỗ trợ chung

- hỗ trợ thủ tục hành chính.

- Hỗ trợ tài chính tín dụng.

- Hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh.

- Hỗ trợ đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ.

- Hỗ trợ nguồn nhân lực.

- Hỗ trợ mở rộng thị trường.

- Hỗ trợ thông tin, tư vấn.

*Mục 2. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Mục 3. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

c. Cơ quan đầu mối liên hệ: UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 quy định một số chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Tỉnh Thừa thiên Huế  với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu:

- Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Quy định này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất.

-  Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương.

-  Doanh nghiệp nhỏ và vừa được nhận hỗ trợ khi đã thực hiện đầy đủ quy định của Quy định này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Căn cứ vào nguồn lực hỗ trợ, việc hỗ trợ được thực hiện theo nguyên tắc:

* Doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước.

* Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện trước được hỗ trợ trước.

(b) Nội dung hỗ trợ chính:

- Hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã có đơn vị kinh doanh hạ tầng.

- Hỗ trợ nguồn nhân lực.

- Hỗ trợ tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

(c) Cơ quan đầu mối liên hệ: UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Tỉnh Thừa Thiên Huế với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu:

- Trường hợp DNNVV đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Quy định này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất.

- Tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương.

-  Doanh nghiệp nhỏ và vừa được nhận hỗ trợ khi đã thực hiện đầy đủ quy định của Quy định này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Căn cứ vào nguồn lực hỗ trợ, việc hỗ trợ được thực hiện theo nguyên tắc:

 * Doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước.

* Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện trước được hỗ trợ trước.

(b) Nội dung hỗ trợ chính:

* Mục 1: Hỗ trợ chung

- Hỗ trợ thủ tục hành chính.

- Hỗ trợ tài chính, tín dụng.

- Hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh.

- Hỗ trợ đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ.

- Hỗ trợ nguồn nhân lực.

- Hỗ trợ mở rộng thị trường.

- Hỗ trợ thông tin, tư vấn.

* Mục 2. Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh:

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

* Mục 3. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

- Điều kiện hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

- Hỗ trợ văn phòng làm việc đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

- Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp sáng tạo.

- Hỗ trợ tài chính, tín dụng cho khởi nghiệp sáng tạo.

- Hỗ trợ giải thưởng cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo.

(c) Cơ quan đầu mối liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy Ban nhân dân về việc ban hành chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh Thừa thiên Huế giai đoạn 2020-2024 với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu:

* Mục tiêu chung:

- Triển khai thống nhất các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; phòng, chống các rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

- Đảm bảo tính chủ động, kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

*  Mục tiêu cụ thể:

- Nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận, tìm hiểu các thông tin pháp luật có liên quan.

- Đáp ứng kịp thời yêu cầu bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho người quản lý doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho bộ phận pháp chế của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

-  Giải quyết kịp thời các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật khác (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật.

-  Xác định trách nhiệm cụ thể của các sở, ban, ngành trong việc hỗ trợ pháp lý kịp thời cho doanh nghiệp khi có yêu cầu.

-  Giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận thức và tuân thủ pháp luật để sản xuất, kinh doanh, cạnh tranh có hiệu quả.

(b) Nội dung hỗ trợ chính:

- Hoạt động cung cấp thông tin pháp luật, chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa (nếu có)

- Cập nhật dữ liệu về Bản án, Quyết định của Tòa án nhân dân; Phán quyết của Trọng tài thương mại; Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; Quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp

- Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật, bao gồm bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho mạng lưới tư vấn viên pháp luật

- Hoạt động tư vấn pháp luật, bao gồm đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật khác phù hợp với các quy định của pháp luật trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa và nguồn lực theo quy định của pháp luật

(c) Cơ quan đầu mối liên hệ: Sở Tư pháp

5. Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 29/3/2021 của Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh năm 2021 với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu:

Nâng cao nhận thức của phụ nữ và mọi tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; góp phần ngăn chặn tình trạng bạo lực trên cơ sở giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện để nam giới và nữ giới tham gia và thụ hưởng bình đẳng trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

(b) Nội dung hỗ trợ chính:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định giai đoạn của trung ương

- Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

- Chỉ đạo thúc đẩy bình đẳng giới ở những địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao bất bình đẳng giới.

- Cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Tổ chức Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ 15/11 đến 15/12 (Tháng hành động).

- Tăng cường hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

(c) Cơ quan đầu mối liên hệ: UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Trang/Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp/xúc tiến đầu tư:

Link cổng thông tin điện tử của Tỉnh Thừa Thiên Huế

http://www.thuathienhue.gov.vn/

6. Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh/thành phố: cung cấp các thông tin về các thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, bảo hiểm xã hội các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn công dân, doanh nghiệp.

Đường link đến cổng: https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/

Email: hanhchinhcong@thuathienhue.gov.vn

Bài viết trước Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ tỉnh Hòa Bình
Bài viết tiếp Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ tỉnh Quảng Ngãi
4725 Đánh giá bài viết này:
Không có xếp hạng

Tài liệu để tải về

Để lại một nhận xét/ý kiến/ bình luận

Tên:
Email:
Nhận xét:
Thêm nhận xét

Họ và tên:
Email:
Chủ để:
Thông điệp:
x

Cục Phát triển doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Ban quản lý Dự án CWE tại Việt Nam

GẮN KÊT

Điều khoản sử dụngCam kết bảo mật@2021 Bản quyền thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp
Lên đầu trang