en-USvi-VN
Ngôn ngữ
Search
× Search
16 Tháng Tư 2024

Chính sách và Chương trình hỗ trợ

Chính sách Trung ương

So sánh Nghị định 80/2021/NĐ-CP với Nghị định 39/2018 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

0 9457 Đánh giá bài viết: 5.0

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò rất lớn trong quá trình tăng trưởng kinh tế của nhiều quốc gia hay các vùng miền, kể cả ở các quốc gia phát triển và đang phát triển. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân từ sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ… đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng, phong phú của người tiêu dùng. Doanh nghiệp nhỏ và vừa là bộ phận đông đảo trong hệ thống các tổ chức kinh tế ở Việt Nam. Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2021/NĐ-CP để thay thế cho Nghị định 39/2018/NĐ-CP về hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

0 11562 Đánh giá bài viết: Không có xếp hạng

Ngày 26/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được Chính phủ hỗ trợ công nghệ như sau:

 • Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quản trị, sản xuất, công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa;…

Đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

0 8383 Đánh giá bài viết: Không có xếp hạng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương và các tổ chức hiệp hội đẩy mạnh triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nhằm tạo điều kiện cho các DNNVV vượt qua khó khăn, duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

12

Tin tức

Chính sách và Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tỉnh Khánh Hòa

Nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành một số các chương trình, chính sách hỗ trợ như sau:

1. Quyết định số 2343 / QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu:

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung hỗ trợ DNNVV được quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành; nhằm đẩy nhanh sự phát triển của các DNNVV trên địa bàn tỉnh; thu hút vốn đầu tư phát triển, giải quyết việc làm; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để DNNVV ngày càng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh.

Mục tiêu cụ thể:

- Hơn 6.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập, nâng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đến cuối kỳ là 18.000 doanh nghiệp,

- DNNVV đóng góp khoảng 45% tổng giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu đạt từ 60% đến 65% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

- Tạo 25.000 đến 30.000 việc làm mới,

- Hơn 6.000 DNNVV được hưởng lợi trực tiếp từ các chính sách và chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại quốc gia và địa phương, khuyến công,

- 65% DNNVV được vay vốn từ các tổ chức tín dụng. Dư nợ cho vay DNNVV chiếm 40% tổng dư nợ trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức 27 cuộc hội thảo về Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh Bất động sản… Phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,

- Tổ chức 100 lớp tập huấn về Khởi sự kinh doanh, Quản trị doanh nghiệp và các nội dung liên quan đến Đề án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cho DNNVV tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2020”; 05 khóa học giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) và các chuyên đề othim theo yêu cầu của doanh nghiệp. Khảo sát đánh giá nhu cầu hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV để làm cơ sở tổ chức các khóa đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

- Tổ chức khoảng 15 hội chợ để quảng bá sản phẩm cho các doanh nghiệp.

(b) Nội dung hỗ trợ chính:

 • Đào tạo Quản trị Kinh doanh
 • Khởi nghiệp
 • Khảo sát và đánh giá nhu cầu hỗ trợ đào tạo
 • Hội thảo
 • Chương trình khuyến mại
 • Chương trình xúc tiến thương mại
 • Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm

c) Đầu mối liên hệ: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

2. Nghị quyết số 16/2020 / NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2020 về việc hỗ trợ tiền thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 với một số nội dung như sau:

a) Đối tượng

- Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điều 4 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Điều 6 Nghị định số 39 / 2018 / NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị quyết này không áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc sở hữu nhà nước.

- Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b) Nội dung hỗ trợ:

Mức hỗ trợ tiền thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa khi thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp được ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% giá thuê mặt bằng / m2 / năm tính trên diện tích thuê lại của công ty. chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Diện tích hỗ trợ tối đa 10.000m2 và mức hỗ trợ tối đa 100.000.000 đồng / doanh nghiệp / năm.

- Việc hỗ trợ tiền thuê mặt bằng quy định tại Điều này được thực hiện thông qua việc bù giá cho các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để giảm giá thuê mặt bằng cho các hộ tiểu thương, doanh nghiệp. Phù hợp. Số tiền bồi thường được trừ vào tiền thuê đất hoặc hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.

- Thời gian hỗ trợ: Thời gian hỗ trợ là 05 năm kể từ ngày nhà đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp nhỏ và vừa ký hợp đồng thuê nhà trong giai đoạn 2021-2025.

c) Tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

3. Quyết định số 983 / QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2026 với một số nội dung như sau:

a) Mục tiêu:

- Khắc phục cơ bản tình trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận, tìm hiểu thông tin pháp luật có liên quan.

- Đáp ứng cơ bản yêu cầu đào tạo kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý và cán bộ pháp chế doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, giải quyết vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và hoạt động tư vấn pháp luật lành mạnh theo quy định của pháp luật trên cơ sở nguồn lực và nhu cầu hiện có của doanh nghiệp. doanh nghiệp vừa và nhỏ.

b) Nội dung chính:

- Hoạt động cung cấp thông tin.

- Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật.

- Hoạt động tư vấn pháp luật.

c) Đầu mối liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa.

4. Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định với một số mục tiêu, nội dung chính như sau:

Thực hiện đề án, nhiều năm qua, Hội LHPN các cấp đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức kết nối với các chuyên gia kinh tế của các trường: Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Thái Bình Dương, Trường Đại học Nha Trang đã mở 50 lớp tập huấn cung cấp kiến ​​thức, kỹ năng cho 252 hội viên phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp và hơn 3.000 hội viên phụ nữ khởi nghiệp. kinh doanh, khởi nghiệp.

Ngoài ra, để tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ hội hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, các cấp hội phụ nữ đã chủ động kết nối với các chuyên gia kinh tế mở 20 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, điều hành cho 303 lượt của cán bộ chuyên trách hội các cấp, cán bộ các sở, ngành tham gia thực hiện đề án ... Đặc biệt, từ Đề án, nhiều hội phụ nữ đã mở ngày hội khởi nghiệp. , ngày hội sáng tạo, tạo cơ hội cho phụ nữ có ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp quảng bá sản phẩm ra thị trường… Điển hình là cuộc thi ý tưởng sản phẩm khởi nghiệp năm 2020 do Hội LHPN tỉnh tổ chức. tổ chức.

Phát triển nhiều mạng lưới kết nối:

 • Để hỗ trợ kết nối, giới thiệu, quảng bá sản phẩm của hội viên phụ nữ đến người tiêu dùng, Hội LHPN tỉnh đã chủ động tổ chức trình diễn sản phẩm tại các diễn đàn, hội chợ khởi nghiệp với gần 200 lượt khách tham quan. các công ty và hộ kinh doanh tham gia. “Nhờ có nhịp cầu của Hội LHPN tỉnh đã tạo điều kiện kết nối những phụ nữ có cùng ý tưởng, khát khao khởi nghiệp.
 • Mặt khác, bằng 2 nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cấp Hội LHPN đã giới thiệu 1.861 hội viên phụ nữ khởi nghiệp và 16 hội viên chi hội. Các hợp tác xã, tổ hợp tác vay hơn 156 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với Ngân hàng Đông Nam Á và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cho 123 lượt người vay tín chấp với số tiền 6,5 tỷ đồng….

c) Đầu mối liên hệ: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh căn cứ nội dung Kế hoạch đã được phê duyệt chủ trì phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố. tổ chức thực hiện.

5. Trang / cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp / xúc tiến đầu tư

Đường dẫn đến Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa: https://www.khanhhoa.gov.vn

Email: banbientap@khanhhoa.gov.vn

6. Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh / thành phố: cung cấp thông tin về thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, bảo hiểm xã hội… các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn công dân, doanh nghiệp….

Đường dẫn đến Cổng thông tin điện tử  tỉnh Khánh Hòa: https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/

Email: hanhchinhcongkh@gmail.com

Bài viết trước Đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Bài viết tiếp CEO Tâm Đinh - Bản lĩnh doanh nhân thời đại mới, xứng danh “Nữ hoàng máy văn phòng”
Print
15829 Đánh giá bài viết này:
Không có xếp hạng

Tài liệu để tải về

Please login or register to post comments.

Họ và tên:
Email:
Chủ để:
Thông điệp:
x

Chính sách địa phương

Hỗ trợ Nữ doanh nhân vượt qua Đại dịch COVID-19

Tóm tắt Báo cáo Đánh giá tác động của COVID-19 đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (DNNVV) ở Việt Nam, đặc biệt là các DNNVV do nữ làm chủ.

0 7037 Đánh giá bài viết: Không có xếp hạng

Ngày càng có nhiều nghiên cứu xác nhận rằng COVID-19 không chỉ gây ra nhiều sự cố bất ngờ cho nền kinh tế toàn cầu mà còn tạo ra một trạng thái “bình thường mới” khiến các doanh nghiệp phải điều chỉnh mô hình và hoạt động sản xuất kinh doanh. COVID-19 đã và tiếp tục là một thử thách toàn cầu cho tất cả các doanh nghiệp.

12

Nghiên cứu

Những điểm mới về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ tại Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ

0 12066 Đánh giá bài viết: Không có xếp hạng

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến hết năm 2019, trên toàn quốc có khoảng 285.000 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ (chiếm khoảng 24% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế). Phân tích từ Tổng cục Thống kê cho thấy, đa số các DN do nữ làm chủ là các DN siêu nhỏ. Những doanh nghiệp này chủ yếu có quy siêu nhỏ và nhỏ (chiếm 93,2%), hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ (79,2%). DNNVV do phụ nữ làm chủ gặp nhiều trở ngại trong kinh doanh do giới hạn trong tiếp cận nguồn lực, năng lực tài chính thấp, thiếu kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin, truyền thông (ICT) và đặc biệt những định kiến giới trong gia đình và kinh doanh. Những trở ngại đó làm cho các DNNVV do phụ nữ làm chủ chưa khai thác hết tiềm năng phát triển.

Cục Phát triển doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Ban quản lý Dự án CWE tại Việt Nam

AGENCY OF ENTERPRISE DEVELOPMENT

Ministry of Planning and Investment

No. 6B, Hoang Dieu street, Ba Dinh district, Hanoi City.

Điều khoản sử dụngCam kết bảo mật@2021 Bản quyền thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp
Lên đầu trang